Успостављају се слободне зоне у Српској

0
596

Министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић рекао је данас да је основни разлог за доношење закона о слободним зонама Републике Српске успостављање и функционисање ових зона у Српској, а њихово ефикасно пословање допринијеће побољшању пословног окружења и повећању конкурентности као основа за привлачење инвестиција.
Петричевић је образлажући овај нацрт закона у Народној скупштини рекао да се њиме уређују услови за оснивање, рад, дјелатности које се могу обављати у слободној зони и услови за њихово обављање, као и престанак рада слободних зона.

„Кроз рад слободних зона омогућиће се боље искоришћавање индустријских потенцијала, створиће се услови за увођење нових технологија и отварање нових радних мјеста, што ће бити од користи за цјелокупну привреду Српске“, рекао је Петричевић.

У образложењу овог акта се наводи да је слободна зона дио територије Републике Српске који је посебно ограђен и означен и у којем се обављају привредне дјелатности по посебним условима.

„Оснивач слободне зоне може бити домаће или страно правно и Физичко лице које оснива слободну зону у складу са прописаним поступком. У слободној зони се могу обављати индустријске, трговинске и услужне дјелатности, а којима се не угрожава животна средина, здравље људи, материјална добра и безбједност Српске“, наводи се у образложењу.

У овом закону посебан акценат је дат на прецизирање поступка оснивања слободних зона, слободан третман улагања капитала на подручју слободне зоне, као и трансфер добити и ретрансфер улога, те плаћање, наплаћивање, куповина и продаја роба и услуга у страној валути. Увоз робе и услуга у слободну зону, као и њихов извоз из слободне зоне одвија се без квантитативних ограничења, а у складу са царинским прописима.

Нацртом овог закона регулишу се и друга важна питања- пореске и царинске олакшице, заснивање, трајања и престанак радних односа у слободној зони, оснивање и пословање банака у слободној зони, прописивање прекшајних санкција за непоступање по појединим одредбама овог закона и слично.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here