Пуштен у рад нови водоводни систем Брезовице

0
309
Дана, 8. децембра 2022. године је извршено пробно пуштање система у рад и испитивање цјевовода на притисак, као и водонепропусности резервора новоизграђеног водоводног система Брезовице. Пуштањем у рад овог система створени су предуслови да се у МЗ Брезовице око 60 постојећих домаћинстава прикључи на систем јавног водоснабдијевања. Објекти су тренутно прикључени на локални водоводни систем „Крунине чесме“ и усљед недовољних количина воде за снабдијевање укупног конзума, становништво је већ више од двије деценије ускраћено за основну животну потребу, уредно водоснабдијевање.
Активности у погледу рјешавања питања водоснабдијевања становника МЗ Брезовице започете су 2019. године, израдом елабората о квалитативним и квантитавним карактеристикама изворишта „Рјечица“. Издашност изворишта је мјерена у периоду од годину дана. У истом периоду извршене су и неопходне анализе узорака сирове воде. Резултати мјерења издашности и квалитета воде показали су да је извориште погодно за водоснабдијевање. Након тога дефинисан је концепт система израдом Идејног рјешења водоснабдиjeвања насеља МЗ Брезовице, који је израђен од стране „Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д., Пале, у мају 2020. године. Концепт је задржан и разрадом пројектне документације на нивоу главног пројекта. У току 2021. године извршени су земљани и армирано-бетонски радови на изградњи резервоара „Кобиља глава“, које је финансирала Општина Пале, као прва фазу у реализацији пројекта.
Након тога усљедиле су активности Начелника Општине Пале, господина Бошка Југовића за изналажење средстава за даљу реализацију пројекта. Начелник Бошко Југовић препознао је изградњу водоводног система МЗ Брезовице као један од најзначајнијих и приоритетних пројеката на подручју општине Пале, што је резултирало кандидовањем пројекта за финансирање кроз програм директне подршке Владе Републике Српске општинама и градовима у реализацији приоритетних пројеката. У веома кратком року, Влада Републике Српске на челу са Премијером, господином Радованом Вишковићем одобрила је средства у износу око 450 000КМ. Општина Пале је, потписивањем уговора, 20. јула 2022. године, посао на изградњи водоводног система додијелила Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д., Пале. Уговорена фаза радова обухватила је изградњу:
– каптажног објекта на изворишту „Рјечица“
– доводног цјевовода од каптаже „Рјечица“ до пумпне станице
– пумпне станице
– потисног цјевовода од пумпне станице до резервоара „Кобиља глава“ дужине 1110 метара
– хидромашинског дијела резервоара „Кобиља глава“
– транпортно-дистрибутивног цјевовода од резервоара „Кобиља глава“ ка потрошачима дужине 1230 метара
– опреме за аутоматски рад система
За изградњу система уграђени су материјали и опрема високог квалитета, што гарантује поузданост рада система у току експлоатације. Систем је у потпуности аутоматизован. Мониторинг система ће се вршити из контролно-командног центра Техничког сектора путем СКАДА апликације, што представља најсавременији начин управљања водоводним системима уопште.
Радови су изведени према планираној динамици, уз максимално ангажовање запосленика Техничког сектора Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д., Пале, као и партнера на пројекту. Радови су успјешно приведени крају и у кратком року. Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д., Пале се показало као озбиљан и поуздан извођач радова на пројектима значајније инвестиционе вриједности и сложености послова, оправдавајући повјерење Општине Пале.
Овим пројектом је, поред водоснабдијевања домаћинстава на подручју МЗ Брезовице, омогућен и даљи развој система који подразумијева спајање са постојећим системом Мокро, како би се, по потреби, поред Романијских врела осигурале додатне количине воде са изворишта Рјечица.
Будући потрошачи на новоизграђеном систему могу да поднесу захтјеве за прикључење а Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д., Пале ће извршити радове на изгрaдњи прикључака чим временски услови то дозволе.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here