Посланици затражили посебну сједницу Народне скупштине о спорној резолуцији

0
582
 Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић запримио је захтјев који су потписали посланици шест клубова посланика, посланичка група и два независна посланика у коме се тражи одржавање посебне сједнице која би била посвећена разматрању информације о Резолуцији о поштивању жртава фашистичког режима и покрета.

Усвајање ове резолуције на сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ изазвало је оштре реакције у Републици Српској. За при­је­длог ре­зо­лу­ци­је, ко­ји је по­днио по­сла­нички клуб На­ша стран­ка – Не­за­ви­сни блок Пре­драг Ко­јо­вић, Аида Ба­ручија, Мир­ја­на Ма­рин­ко­вић-Ле­пић и Да­мир Ар­на­ут,  гла­са­ли су по­сла­ни­ци ПДП-а и СДС-а, а аман­дма­ни СНСД-а ни­су усво­је­ни

– Захтјев за одржавање посебне сједнице потписали су два независна посланика, те посланици клубова СНСД-а, ДНС-а, ДЕМОС-а, СПС-а, Уједињене Српске, НДП-а и посланичке групе Социјалистичке партије – саопштено је из Народне скупштине.

Приједлог је да се посебна сједница НСРС одржи у понедјељак, а о термину ће одлучити Колегијум Народне скупштине.

Сједница Колегијума биће одржана у петак у 11 часова.

Да ће бити затражена посебна сједница на којој ће бити ријечи о за Србе спорној резолуцији, али и о ра­зличитим те­ма­ма у ве­зи са Дру­гим свјет­ским ра­том у ко­ме су нај­ви­ше стра­да­ли Срби, најавио је прије неколико дана шеф Клу­ба по­сла­ни­ка СНСД-а у На­ро­дној скуп­шти­ни Ре­пу­бли­ке Српске Игор Жунић.

Да ће сједница бити затражена након тога је потврдио и пред­сје­дник СНСД-а Ми­ло­рад До­дик који је ре­као да су СДС и ПДП по­дршком Ре­зо­лу­ци­ји о по­шти­ва­њу жрта­ва фа­шис­тичких режима и по­кре­та заи­гра­ли опа­сну игру и ис­та­као да је ово, при­је све­га, по­ли­тичка при­пре­ма да би на сличан начин по­ку­ша­ли да у Пар­ла­мен­тар­ној скуп­шти­ни про­ву­ку не­што у ве­зи са Сре­бре­ни­цом.

– У тој ре­зо­лу­ци­ји је мо­ра­ло пи­са­ти да је НДХ по­кри­ва­ла да­наш­њу те­ри­то­ри­ју БиХ, Хрват­ске и не­ких дру­гих ди­је­ло­ва и да је држа­вна по­ли­ти­ка НДХ, у ко­јој су значај­но учес­тво­ва­ли му­сли­ма­ни, има­ла за циљ да по­би­је Србе, Је­вре­је и Ро­ме на овим прос­то­ри­ма што су ве­ома пре­да­но ра­ди­ли тих го­ди­на и по­зна­та је чиње­ни­ца ко­ли­ко је љу­ди стра­да­ло. Ова­ква ре­ла­ти­ви­за­ци­ја и да­ва­ње значаја БиХ ко­ји јој не при­па­да је чис­та ре­ви­зи­ја ис­то­ри­је и ис­то­риј­ска на­ука не може да пот­врди одре­дбе ове ре­зо­лу­ци­је – ре­као је До­дик, а сличне примједбе имали су и представници осталих странака које су затражиле посебну сједницу, као и бројни историчари и представници удружења попут СУБНОРА и Борачке организације Републике Српске.

С друге стране, представници ПДП-а и СДС-а нагласили су да у резолуцији нема ништа спорно и да је њом осуђено недавно одржавање мисе за Блајбург у Сарајеву .

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here