Комплетно здравство до 2023. у систему трезорског пословања

0
696

Како је наведено, да би се та активност реализовала, потребно је испунити дефинисати и спровести мјере које ће зауставити даљи раст неизмирених обавеза у свакој здравственој установи појединачно, али и дефинисати модел за измирење неизмирених обавеза сваке здравствене установе појединачно, како се проблем неизмирених обавеза не би пренио на буџете општина и градова или буџет Републике Српске.

Према њиховим ријечима, једна од кључних реформи у наредном периоду је реформа здравственог система. Реформа здравственог система у наредном периоду од 2020. до 2022. године требало би да обухвати седам мјера. Те мјере се односе на праћење и континуирано измирење обавеза јавних здравствених установа, осигурање континуитета њиховог пословања, заустављање тренда повећања укупних обавеза у здравственом систему, смањење могућности злоупотребе права из области здравственог осигурања, а планирано је и осмишљавање и примјена нових модела за финансирање здравственог система, осигурање да се расположива средства користе на ефикаснији начин, те прилагођаваје организације и пословање Фонда здравственог осигурања Републике Српске како би се на тај начин подржала реализација акционог плана и осталих мјера.

У Програму економских реформи планирано је да се, између осталог, у 2020. години дефинишу модели за измирење неизмирених обавеза у здравственом систему, припреми план измирења обавеза, успоставе механизми за осигурање намјенског коришћења средстава која буду уложена за измиривање појединих врста обавеза, али и да се припреме и уведу одабране јавне здравствене установе и јединице локалне самоуправе на трезорско пословање у 2021. години.

Такође, планирано је и разматрање могућности самосталним предузетницима да без препрека користе права из области здравственог осигурања (боловање), да се повећају контроле коришћења боловања, изврши нормирање мреже здравственог система Републике Српске на основу здравствених потреба становништва.

– С циљем спречавања злоупотреба и негативних трендова у вези са одсуством због боловања, надлежна Комисија за оцјену способности радника за рад биће стављена под директну контролу министра здравља и социјалне заштите Републике Српске – наводи се између осталог у овом документу.

Када је у питању 2021. година, наведено је да су планиране активности на изради реалних финансијских планова и планова финансијске стабилизације јавних здравствених установа и Фонда здравственог осигурања, у складу са законским оквиром којим се уређује здравствени систем донесеним у 2020. години. Такође, планирано је и да се утврди цијена свих појединачних услуга у здравственом систему, те ојачају капацитети Министарства здравља и социјалне заштите за праћење и анализу финансијског пословања ЈЗУ и ФЗО.

– Планирано је и да се изнађу нови модели финансирања здравственог система – повећајући средства за здравствену заштиту становништва, те дефинише више „пакета“ здравствене заштите и поред тога, у управљање здравственим системом и здравственим установама укључити особе са менаџерским компетенцијама, искуствима и вјештинама. Такође, потребно је и припремити одабране установе и јединице локалне самоуправе за прелазак на трезорско пословање у 2022. години, те увођење трезорског система у одабране јавне здравствене установе – стоји у Програму економских реформи.

Што се тиче 2022. године, у овом програму стоји да је у тој години планирано да се преостале установе, јединице локалне самоуправе и Фонд здравственог осигурања припреме за прелазак на трезорско пословање у 2023. години, као и да се заврши процес увођења преосталих јавних здравствених установа у трезорско пословање.

Подсјећамо да је Влада Републике Српске у марту прошле године донијела Акциони план за осигурање одрживости здравственог система Републике Српске, чиме је Министарство здравља и социјалне заштите предузело конкретне кораке с циљем убрзавања анализа и спровођења потребних мјера, које ће здравствени систем учинити одрживим.

Министарство здравља и социјалне заштите израдило је документ Дефинисање јасне одговорности свих актера здравственог система, те извршило детаљну анализу обавеза јавних здравствених установа Републике Српске и Јавне установе Фонд здравственог осигурања, са стањем 31. децембра 2018. године. Као резултат анализе, Влади Српске је предложена на усвајање Информација о стању обавеза јавних здравствених установа и Фонда здравственог осигурања Републике Српске 31. децембра 2018. године, а која је усвојена 25. априла 2019. године.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here