„Дер­виш и смрт“ у сеп­тем­бру на Ка­сте­лу

0
570
На­кон ви­ше­мје­сеч­не па­у­зе, он­лајн при­ка­зи­ва­ња пред­ста­ва и одр­жа­ва­ња ко­му­ни­ка­ци­је с пу­бли­ком на дру­га­чи­ји на­чин, На­род­но по­зо­ри­ште Ре­пу­бли­ке Срп­ске на­ста­вља с ра­дом на ре­а­ли­за­ци­ји за­по­че­тих про­је­ка­та, те са игра­њем пред­ста­ва и то на кро­ву.

Под на­зи­вом „Те­а­тар под зви­је­зда­ма“, од 6. до 11. ју­ла пла­ни­ра­но је из­во­ђе­ње по­је­ди­них пред­ста­ва на кро­ву ове згра­де. Пр­ва на ре­ду је пред­ста­ва „Исти­на не бо­ли“ чи­је из­во­ђе­ње је пла­ни­ра­но за 6. јул, са по­чет­ком у 21 час. Уко­ли­ко вре­мен­ске при­ли­ке не бу­ду по­год­не, пред­ста­ве ће би­ти од­и­гра­не на ве­ли­кој сце­ни, уз по­што­ва­ње свих мје­ра пре­вен­ци­је и за­шти­те.

Пре­ма ри­је­чи­ма ди­рек­то­ри­це На­род­ног по­зо­ри­шта Ре­пу­бли­ке Срп­ске, у овој го­ди­ни је пла­ни­ра­но мно­штво ак­тив­но­сти по­во­дом оби­ље­жа­ва­ња де­ве­де­сет го­ди­на по­сто­ја­ња На­род­ног по­зо­ри­шта, а јед­на од њих је и на­ста­вак ре­а­ли­за­ци­је про­јек­та „Дер­виш и смрт“ ра­ђе­ног пре­ма дје­лу Ме­ше Се­ли­мо­ви­ћа, а у ре­жи­ји Де­ја­на Прој­ков­ског.

– Ри­јеч је о из­у­зет­но зна­чај­ном и обим­ном про­јек­ту, а пла­ни­ра­ли смо да про­грам оби­ље­жа­ва­ња де­ве­де­сет го­ди­на по­сто­ја­ња По­зо­ри­шта поч­не­мо у сеп­тем­бру и то 2. сеп­тем­бра пре­ми­је­ром пред­ста­ве „Дер­виш и смрт“ на твр­ђа­ви Ка­стел. Дру­ги сеп­тем­бар је ина­че је­дан од зна­чај­них да­ту­ма за На­род­но по­зо­ри­ште РС, за­то што је 2. сеп­тем­бра 1930. го­ди­не бан Ми­ло­са­вље­вић об­ја­вио указ о осни­ва­њу По­зо­ри­шта. На­ред­ни да­тум ко­ји је зна­ча­јан за нас је 23. сеп­тем­бар, ка­да смо пла­ни­ра­ли одр­жа­ва­ње све­ча­не ака­де­ми­је у про­сто­ри­ја­ма По­зо­ри­шта, јер је 23. сеп­тем­бра 1998. го­ди­не та­да­шњи пред­сјед­ник Вла­де РС Ми­ло­рад До­дик до­нио од­лу­ку да се на­зив На­род­но по­зо­ри­ште Бо­сан­ске кра­ји­не, пре­и­ме­ну­је у На­род­но по­зо­ри­ште РС, ко­је и да­нас са по­но­сом но­си – на­ве­ла је До­ди­го­ва и на­гла­си­ла да је на­ред­ни зна­ча­јан да­тум 18. ок­то­бар, ка­да ће по­зо­ри­ште про­сла­ви­ти ро­ђен­дан и ка­да је пла­ни­ра­на пре­ми­је­ра пред­ста­ве „Злат­но до­ба“ ауто­ра Жељ­ка Стје­па­но­ви­ћа.

Ре­жи­сер пред­ста­ве „Дер­виш и смрт“ Де­јан Прој­ков­ски на­гла­сио је да је ово дје­ло Ме­ше Се­ли­мо­ви­ћа је­дан сми­сао по­сто­ја­ња на­ше ци­ви­ли­за­ци­је, уз До­сто­јев­ског, Шек­спи­ра, му­зи­ку Ба­ха и Мо­цар­та.

– Ра­де­ћи пред­ста­ву у фор­ми спек­та­кла, тру­ди­мо се да пре­не­се­мо сви­јет Ме­ше Се­ли­мо­ви­ћа на сце­ну и том при­ли­ком по­ку­ша­ва­мо да ство­ри­мо по­зо­ри­шни је­зик ко­ји је аде­ква­тан ро­ма­ну. На тај на­чин ства­ра­мо ин­те­ре­сант­ну сцен­ску есте­ти­ку, гдје игра је­дан огро­ман глу­мач­ки ан­самбл и њи­хо­ва игра је глав­ни адут ко­ји ма­ни­фе­сту­је наш спек­такл. Ри­јеч је о про­дук­циј­ски за­хтјев­ном про­јек­ту и за­хва­лан сам НПРС што нам је да­ло мо­гућ­ност да ра­ди­мо Ме­шу Се­ли­мо­ви­ћа у ова­квом фор­ма­ту – ка­зао је Прој­ков­ски.

Умјет­нич­ки ди­рек­тор НПРС Вла­ди­мир Ђор­ђе­вић, освр­нуо се на прет­ход­ни пе­ри­од у ко­јем су он­лајн пред­ста­ве и по­е­зи­ја и про­за ко­ју су чи­та­ли глум­ци, би­ли је­ди­на вр­ста одр­жа­ва­ња ко­му­ни­ка­ци­је с пу­бли­ком, те на зна­чај ра­да на пред­ста­ви као што је „Дер­виш и смрт“.

– Ре­ди­тељ пред­ста­ве Де­јан Прој­ков­ски је по­знат по то­ме што је ра­дио ви­ше зна­чај­них пред­ста­ва у ре­ги­о­ну и ве­ли­ко ми је за­до­вољ­ство да смо успје­ли да га ан­га­жу­је­мо у на­шем По­зо­ри­шту. Ри­јеч је о чо­вје­ку ко­ји је ра­дио пред­ста­ве по дје­ли­ма ве­ли­ких пи­са­ца, ве­ли­ке на­сло­ве у Бу­гар­ској, Сје­вер­ној Ма­ке­до­ни­ји, Цр­ној Го­ри и Ср­би­ји – на­вео је Ђор­ђе­вић.

По­моћ­ни­ца ми­ни­стра за кул­ту­ру Та­ња Ђа­ко­вић об­ја­сни­ла је да ју ра­ду­је чи­ње­ни­ца што по­зо­ри­ште ко­нач­но на­ста­вља с ра­дом.

– По­себ­но је зна­чај­на чи­ње­ни­ца да је рад на из­у­зет­но зна­чај­ном про­јек­ту, као што је то пред­ста­ва „Дер­виш и смрт“, на­ста­вљен, јер су про­бе у то­ку, а по­себ­на је но­вост да ће пред­ста­ва „Дер­виш и смрт“ би­ти из­ве­де­на на отво­ре­ном, што ће би­ти пра­во ужи­ва­ње за све љу­би­те­ље по­зо­ри­шне умјет­но­сти у Ба­ња­лу­ци и Ре­пу­бли­ци Срп­ској – на­зна­чи­ла је Ђа­ко­ви­ће­ва.

У пред­ста­ви „Дер­виш и смрт“ глу­ме Зла­тан Ви­до­вић, Ра­де Ко­стић, Жељ­ко Ер­кић, Ду­шко Ма­за­ли­ца, Ања Илић, Љу­би­ша Са­ва­но­вић, Бо­јан Ко­ло­пић, Ђор­ђе Мар­ко­вић и дру­ги.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here