Стимулације до 2.000 КМ дијељене без детаљних образложења

0
986

Служба за послове са странцима на основу уопштених приједлога и без детаљних образложења у прошлој години је исплатила 48.000 КМ стимулације за 96 запослених у овој институцији, наводи се у извјештају о обављеној финансијској ревизији ове службе за 2017. годину.

Према налазима Канцеларије за ревизију институција БиХ, стимулације исплаћене у току 2017. за четвртину су више у односу на претходну годину.

“Износ укупно исплаћених стимулација по запосленом креће се у распону од 143 КМ за раднице на одржавању чистоће до 1.948 КМ за стручног савјетника-инспектора за странце, који обавља послове непопуњеног радног мјеста шефа кабинета директора”, наводи се у извјештају о ревизији.

Констатујући да су образложења наведена у приједлозима за стимулацију у појединим случајевима уопштена и без детаљнијег навођења који су конкретно радни задаци или послови повећаног обима били основ за исплату ревизори су препоручили да је убудуће потребно то промијенити.

Служба за послове са странцима у 2017. години за употребу службених возила потрошила је 141.419 КМ, при чему су ревизори утврдили да код евидентирања рачуна за гориво систем интерних контрола није задовољавајући.

У извјештају о ревизији истиче се да уз рачуне за гориво нису достављени сви фискални рачуни који су наведени на рачуну за гориво, да збир фискалних рачуна достављених уз рачун не одговара износу и количини са фактуре, те да су на рачунима за гориво исказани и артикли који нису обухваћени оквирним споразумом са добављачем.

Пропусти су утврђени и у поступцима уградње резервних дијелова, због чега је препорука да Служба за послове са странцима прецизније уреди процедуре о начину сервисирања возила, редослијед активности и обавезе запослених у овом процесу.

На основу правилника Савјета министара Служби за послове са странцима одобрена су четири службена возила, те 53 специјализована возила.

“Служба тренутно располаже са 57 службених возила која су, у складу са поменутим правилницима, класификована као службена и службена специјализована возила”, наводи се у извјештају.

Ревизори су утврдили да се службена и специјализована возила користе за долазак и одлазак на посао.

“Имајући у виду чињеницу да се већина специјализованих возила односи на путничка, необиљежена возила, посебну пажњу би требало водити управо о њиховом кориштењу. Кориштење специјализованих возила би требало бити у функцији обављања послова из надлежности Службе што се не може потврдити на основу интерне одлуке Службе о кориштењу возила, а ни на основу начина кориштења ових возила”, упозоравају ревизори.

Препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ јесте да Служба за послове са странцима преиспита одредбе одлуке о кориштењу возила и обезбиједи да се специјализована возила користе за намјене које су одређене подзаконским прописима.

Ревизијом је утврђено да се у овој институцији још не уписују сви подаци предвиђени у путном налогу за возила: дневна релација, дневна километража, количина насутог горива, збирно исказана километража на мјесечном нивоу, као и подаци о лицу које управља возилом и број лица која се превозе.

“Све наведено указује на недостатке у систему интерних контрола код кориштења возила чиме се повећава ризик од ненамјенског кориштења возила и утрошка средстава. Такође смо утврдили да је приликом настанка материјалне штете на возилу сачињен полицијски записник, али да нису предузете остале радње – утврђивање одговорности лица које је управљало возилом, утврђене интерним актом Службе”, констатује се у ревизорском извјештају.

Канцеларија за ревизију институција БиХ издала је препоруку Служби за послове са странцима да обезбиједи свеобухватне евиденције о кориштењу возила на основу којих се може потврдити њихово намјенско кориштење, те да је потребно у потпуности примјењивати интерна правила Службе којима су регулисани поступци у случају настанка штете.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here