Оглас о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Пале

0
978

На основу  члана 348. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 58/09 и 95/11), Одлуке  о условима и начину продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини  општине Пале, број: 01-022/81 од 29.06.2018. године, и члана 9. Правилника  о поступку  јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/12) начелник општине Пале, расписује

О Г Л А С

продаји неизграђеног грађевинског земљишта у својини  општине Пале

 1. Општина Пале, продаје неизграђено грађевинско земљишта у својини општине Пале и то:

1.1. Локалитет „Економија Мокро- Карађорђево“

 • к.ч. број: 364/55 К.О. Мокро НП површине 581 муписана у п.л. бр. 44/171,
 • к.ч. број: 364/57 К.О. Мокро НП површине 527 муписана у п.л. бр. 44/171,

1.2. Локалитет „Репашница“

 • к.ч. број: 2063/411 К.О. Пале Град, што одговара к.ч. број: 2149/39 К.О. Пале површине 435 м2уписана у п.л. бр. 2485/271,
 • к.ч. број: 2063/412 К.О. Пале Град, што одговара к.ч. број: 2149/40 К.О. Пале површине 421 м2уписана у п.л. бр. 2485/271,
 1. Продаја грађевинског земљишта из тачке 1.1. и 1.2. овог огласа, извршиће се путем усменог јавног надметања-лицитације, која ће се одржати дана 09.2018. године, у згради Општине Пале, сала Скупштине  општине, са почетком  у 11,00 часова.
 2. Почетна продајна цијена неизграђеног грађевинског земљишта утврђује се према стамбено-пословним зонама које су одређене Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту, и то:

– за  неизграђено градско грађевинско земљиште из тачке 1.1. овог огласа,  које се налази у  шестој стамбено-пословној  зони грађевинског земљишта у износу од 8,00 КМ по 1 м2 земљишта,

–   за  неизграђено градско грађевинско земљиште из члана 1. став 1. алинеја 1.2. које се налази у  петој  стамбено-пословној зони грађевинског земљишта у износу од 10,00 КМ по 1 м2 земљишта.

 1. На земљишту из тачке 1.1 овог огласа предвиђена је изградња пословних садржаја максималне спратности С+Г1+1., а на земљишту из тачке 1.2 предвиђена је изградња пословног објекта у оквиру стамбено-пословно производне зоне, максималне спратности П+2. Инвеститори су дужни платити накнаду за погодности /једнократну ренту/ и накнаду трошкова уређења грађевинског земљишта  према корисној површини објекат и припадности стамбено-пословној зони, а које ће бити обрачунате у поступку  издавања локацијских услова и одобрења за грађење.
 2. За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити једнократни износ кауције у износу од 1.000,00 КМ за сваку локацију посебно, на жиро рачун општине Пале број 562-012-00002611-28, с назнаком „кауција за лицитацију некретнина“. Доказ о уплати кауције прилаже се уз пријаву на овај оглас. Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од осам дана од дана закључења лицитације, а учеснику са најповољнијом понудом, кауција се урачунава у купопродајну цијену.
 3. Заинтересована лица могу извршити разгледање земљишта  те извршити  увид у  потребну  документацију, у времену од 11 до 14 часова у општини Пале, соба број  21, те добити  потребне  информације на телефон: 057/ 223- 272.
 4. Поступак лицитације, спровешће Комисија за продају грађевинског земљишта, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 20/12).
 5. Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у овом огласу.
 6. Са учесником лицитације чија је понуда прихваћена као најповољнија, закључиће се купопродајни уговор у форми нотарски обрађене исправе, по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника Источно Сарајево. Купац је дужан купопродајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Пале, у року од 15 дана, од дана закључења купопродајног уговора. Купац ступа у посјед купљене некретнине, у року од седам дана,  од дана исплате купопродајне цијене.
 7. Трошкове нотарске обраде купопродајног уговора, као и трошкове преноса права власништва на купца у јавним евиденцијама, сносиће купац.
 8. Пријаве на овај оглас, подносе се писаним путем са подацима и прилозима као на обрасцу пријаве, која се може преузети на званичној страници општине Пале, као и у канцеларији број 18. Рок за достављање пријава за учешће на лицитацији је 04.09.2018. године. Пријаве се подносе у затвореној коверти и предају се непосредно на писарницу опшштине Пале, или се шаљу препорученом поштанском пошиљком на адресу: Општина Пале, Комисија за продају грађевинског земљишта, Ул. Романијска број 15, са назнаком „Пријава на лицитацију, не отварај“.
 9. Општина Пале не сноси никакве трошкове понуђача у поступку по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи при чему не сноси никакву одговорност према учеснисима поступка.
 10. Овај оглас објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Општине Пале и на званичној страници Општине Пале.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here